Služby

Cílem těchto služeb je ochránit klienta před následky plynoucími z neznalosti a ignorování legislativy BOZP + PO.
1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
 • provádění zhodnocení rizik na pracovištích
 • vedení kompletní agendy BOZP
 • provádění školení vedoucích zaměstnanců z předpisů o BOZP
 • zajišťování školení zaměstnanců z předpisů o BOZP
 • spolupráce s vedoucími a mistry při zajišťování BOZP na pracovištích
 • vymáhání dodržování předpisů BOZP na pracovištích
(Zákoník práce č. 262/2006 Sb. v platném znění, nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, zák. o péči o zdraví lidu, směrnice o zdravotní způsobilosti k práci, vyhl. o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely soc. zabezpečení, vyhl. č. 192/2005 Sb. - kterou se mění vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb. - základní požadavky k zajištění BOZP a tech. zařízení ve znění pozdějších předpisů zařízení, nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky pokytování ochranných pracovních prostředků, nařízení vlády kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vyhl. MZ o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vyhl. ČÚBP a ČBÚ, kterou se určují vyhrazená technická zařízení a jiné)
 • odškodňování pracovních úrazů
 • jednání s orgány IBP
 • jednání s VZP / kontrola správnosti záznamů o prac. úrazech před jejich odesláním
 • jednání s pojišťovnou KOOPERATIVA - odškodnění pracovních úrazů
 • jednání s OU - hygiena práce
 • zpracování dokumentace BOZP
 • zajištění odborných kurzů, školení, revizí / např. zdvih. zařízení, vazači, řidiči referentských vozidel, řidiči motorových vozíků, svářeči apod.
 • prověrky bezpečnosti práce
 • zpracování směrnice o poskytování OOPP
 • šetření a odškodňování pracovních úrazů
2. Požární ochrana
 • vykonávat činnosti vyplývající pro objednavatele ze zákona o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a provozního předpisu k tomuto zákonu / vyhl. MV č. 246/2001 Sb.
 • provádění školení vedoucích zaměstnanců z předpisu o PO včetně ověření znalostí testem
 • zajišťování školení zaměstnanců z předpisu o PO
 • spolupráce s vedoucími a mistry při zajišťování PO na pracovištích
 • zpracování veškeré dokumentace PO a její udržování v aktuálním stavu
 • provádění odborné přípravy zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek
 • provádění školení zaměstnanců zajišťujících požární ochranu v mimopracovní době
 • stanovení nápravných opatření
 • jednání s příslušným HZS / hasičský záchranný sbor / a s orgány státního požárního dozoru
 • zajišťování provádění revizí hasících přístrojů a požárních vodovodů
 • vedení požární knihy
 • provádění cvičných požárních poplachů
3. Hygiena práce
 • vypracování návrhu na zařazení prací do kategorie dle § 37 zák. č. 285 Sb.
 • zastupování firmy při kontrole krajské hygienické stanice
Created by TS webdesign